Term & Conditions

Algemene voorwaarden TEEC2 B.V.

 1. The Enterprise Engineering Company 2 (TEEC2 B.V.) (hierna: ‘TEEC2) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die is gevestigd te Leusden en ingeschreven in het Handelsregister Amersfoort onder nummer 69170622.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door TEEC2. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 3. Iedere aansprakelijkheid van TEEC2 is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van TEEC2 wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd worden over de door TEEC2 gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.
 4. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van TEEC2 beperkt tot het door TEEC2 in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van 50.000 EURO.
 5. De keuze van door TEEC2 in te schakelen derden, zal waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en in ieder geval met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. TEEC2 is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door TEEC2 ingeschakelde derden te aanvaarden.
 6. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens TEEC2 in verband met de door TEEC2 verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene (opdrachtgever of derde) bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.
 7. Opdrachtgever is gehouden TEEC2 te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van TEEC2.
 8. TEEC2 is gerechtigd haar tarieven per kalenderjaar te herzien en stelt de opdrachtgever voor het ingaan van het nieuwe kalenderjaar daarvan schriftelijk op de hoogte.
 9. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van TEEC2 en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst voor TEEC2 werkzaam zijn of waren.
 10. Op de rechtsverhouding tussen TEEC2 en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de mediationprocedure* bij het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.

Licentievoorwaarden Plena

 1. TEEC2 stelt aan opdrachtgever de in de overeenkomst genoemde tool ‘Plena’ en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen Plena.
 2. De verplichting tot terbeschikkingstelling door TEEC2 en het gebruiksrecht van opdrachtgever strekt zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van Plena. Het gebruiksrecht van opdrachtgever strekt zich niet uit tot de broncode van Plena. De broncode van Plena en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden nimmer aan opdrachtgever ter beschikking gesteld.
 3. TEEC2 is niet gehouden tot terbeschikkingstelling van andere dan de overeengekomen programmatuur of programma- of databibliotheken, ook niet indien die nodig zijn voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur.
 4. Het recht tot gebruik van Plena is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar.
 5. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruik van Plena steeds stipt naleven. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat schending van een overeengekomen gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst met TEEC2 inhoudt alsook inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van de programmatuur vormt.
  De opdrachtgever mag de software op één pc gebruiken.
 6. De opdrachtgever is gerechtigd bij eventuele storing van de desbetreffende apparatuur Plena voor de duur van de storing op andere apparatuur van hetzelfde soort en type te gebruiken. Gebruik van de software kan na melding bij TEEC2 voortgezet worden.
 7. Opdrachtgever zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om Plena te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
 8. De opdrachtgever zal Plena niet gebruiken voor de verwerking van gegevens ten behoeve van derden, zoals ‘time-sharing’, ‘application service provision’, ‘software as a service’ en ‘outsourcing’.
 9. De overeenkomst tot terbeschikkingstelling van Plena is aangegaan voor duur van één jaar. De overeenkomst vangt aan op de dag van terbeschikkingstelling van Plena aan opdrachtgever. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtgever of TEEC2 de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode.
 10. Opdrachtgever is niet gerechtigd Plena geheel of gedeeltelijk te modificeren.
 11. TEEC2 staat er niet voor in dat Plena geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door opdrachtgever. Leverancier garandeert evenmin dat Plena zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd.
 12. TEEC2 is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 13. Opdrachtgever erkent dat Plena een vertrouwelijk karakter heeft en dat Plena bedrijfsgeheimen van TEEC2, diens toeleveranciers en/of de producent van Plena bevat.

Trainingsvoorwaarden

 1. Begrippen
  In het navolgende wordt verstaan onder:
 • Deelnemer: een individu of een medewerker van opdrachtgever die zich inschrijft voor een individuele training of een groepstraining.
 • (Open Inschrijving) Training: een standaard training, zoals een groepstraining of individuele training, door TEEC2 aangeboden in haar trainingsaanbod.
 • Individuele Training: Training waarbij de deelnemer volgens een vooraf afgesproken individueel leerplan de stof in zijn/haar eigen tempo doorloopt, met of zonder trainer.
 • Groepstraining: groepsgewijze training uit het trainingsaanbod waarvoor deelnemer zich kan aanmelden.
 1. Aanmelding voor een training geschiedt elektronisch. TEEC2 verzendt, na ontvangst van de aanmelding, een elektronische bevestiging.
  Indien de gewenste training is volgeboekt, wordt daarvan mededeling gedaan en kan indien mogelijk een alternatief worden aangeboden. De deelnemer ontvangt voor aanvang van de training een uitnodiging met nadere gegevens omtrent de Training.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om ervoor te zorgen dat Deelnemer voor deelname aan een Training over het vereiste kennisniveau c.q. de vereiste vooropleiding beschikt.
 3. Opdrachtgever is gerechtigd de overeengekomen opleiding te annuleren. Annulering dient elektronisch te geschieden, waarbij de annuleringsdatum de datum van ontvangst is door TEEC2 van de annulering.
 4. De annuleringskosten bedragen (in % van de overeengekomen prijs):
  – tot tien (10) werkdagen voor aanvangsdatum 0 %;
  – tien (10) t/m (5) werkdagen voor aanvangsdatum 50 %;
  – minder dan vijf (5) werkdagen voor aanvangsdatum 100 %.
  Als aanvangsdatum geldt de in de bevestigingsmail vermelde datum waarop een training begint.
 5. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft de opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een op afstand gesloten overeenkomst het recht deze zonder opgave van redenen te ontbinden. In geval van ontbinding ingevolge dit artikel dient de opdrachtgever het ontvangen trainingsmateriaal zo spoedig mogelijk aan TEEC2 terug te zenden. TEEC2 is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de cliënt. Het terugzenden is voor risico van de opdrachtgever. Geen recht op ontbinding ingevolge dit artikel bestaat als de training is aangevangen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. Door deelname aan de training, doet de deelnemer uitdrukkelijk afstand van dit recht op ontbinding.
 6. Opdrachtgever is gerechtigd een voor een training ingeschreven deelnemer te vervangen door een andere persoon, indien dit vóór aanvang van de training aan TEEC2 is gemeld. Aan een dergelijke vervanging zijn alleen die kosten verbonden die verband houden met reeds ter beschikking gestelde leermiddelen.
 7. TEEC2 behoudt zicht het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in het trainingsrooster en/of de trainingstijden. TEEC2 zal al het redelijke in het werk stellen om de training conform het gepubliceerde rooster of de gemaakte afspraken te verzorgen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een training door omstandigheden opnieuw moet worden gepland, geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken.
  In een dergelijk geval zal TEEC2 al het redelijke in het werk stellen om de training te voltooien of op een later tijdstip te verzorgen. Indien dit laatste niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde trainingsgelden worden gerestitueerd. Voorts behoudt TEEC2 zich het recht voor een groepstraining wegens een niet gehaald minimumaantal inschrijvingen te annuleren. De ingeschreven deelnemers zullen uiterlijk vijf (5) werkdagen voor aanvang van de Training van een dergelijke annulering bericht ontvangen.
 8. Het is opdrachtgever en/of deelnemer niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte trainingsmaterialen, software of andere (aanvullende) documentatie in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden, te wijzigen of anderszins te gebruiken in strijd met de intellectuele (eigendoms)rechten van TEEC2 of haar partners.
 9. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid is het opdrachtgever toegestaan de verstrekte materialen en documenten te laten gebruiken uitsluitend door de deelnemer, in de uitoefening van zijn functie, mits dit gebruik in overeenstemming is met het doel van de training. De deelnemer is verplicht alle informatie en documentatie welke aan hem/haar ter beschikking is gesteld in het kader van de door hem/haar gevolgde Training vertrouwelijk te behandelen.
 10. De aansprakelijkheid van TEEC2 is beperkt tot vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van het achtergebleven (deel van de) prestatie. Elke andere aansprakelijkheid is uitgesloten, waaronder aansprakelijkheid door eventuele fouten in druk- en zetwerk.

* NAI mediationbeding – Nederlands

“Ten behoeve van de oplossing van elk geschil dat is of mocht ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen de partijen, respectievelijk zal de meest gerede partij, een aanvraag voor mediation indienen bij het secretariaat van het NAI volgens het NAI Mediationreglement. Leidt die aanvraag niet tot een algehele oplossing van het geschil door ondertekening van een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in punt 7(A) van het NAI Mediationreglement, door een arbitraal schikkingsvonnis als bedoeld in punt 8 van dat reglement, of door een combinatie van deze beide, dan wordt het geschil, althans dat gedeelte daarvan dat niet op één der zo-even genoemde wijzen is opgelost, uitsluitend beslecht overeenkomstig het NAI Arbitragereglement.”

* Wanneer partijen ook arbitrage overeenkomen, voor het geval de mediation niet tot een oplossing heeft geleid, kunnen zij met betrekking tot die arbitrage een aantal zaken regelen. Zie hiervoor de bepalingen onder “aanbevolen tekst arbitraal beding”, zoals opgenomen in het NAI Arbitrage Reglement.